Rozcestník

Životní prostředí – Skládka SATESO

Aktualizováno dne 07. 11. 2022

Milníky v historii skládky

29. 6. 1992
1997                     
1998
2012- 2013    
2012
2014-2015
2015
2015-2016
2017-2018
2018-2019
2018
2019
2020-2021
2021-2061

zahájení provozu skládky
první zjištěné překročení stanovené hladiny skládkové vody o 5 m
zahájení návozu nebezpečného odpadu
úniky čpavku ze skládky
připravena čistička skládkových vod
analýza stavu skládky, projektů ČOV
stav skládkové vody neumožnil zahájení provozu ČOV
nové analýzy vod, úprava technologií a zahájení provozu ČOV
postupný záklop a ukončení provozu skládky
zahájení rekultivace: návoz první vrstvy záklopu 
postupná příprava finanční rezervy na rekultivaci
aktualizace projektu rekultivace
rekultivace
monitoring po dobu 40 let

Informace o skládce

Provoz skládky Šlapanice byl zahájen v roce 1992. Původně se mělo jednat o skládku inertních (netečných) odpadů. Postupnými změnami integrovaného povolení byla kapacita skládky navyšována až na 463 000 m3 a jedna ze změn umožnila dokonce ukládání některých druhů nebezpečných odpadů. Již v roce 2006 byla městské společnosti SATESO, která skládku provozuje, poprvé vyměřena pokuta za nedodržení hladiny vody ve skládce. Od roku 2006 do roku 2014 se však nepodařilo společnosti SATESO přijmout taková opatření, která by hladinu vody dokázala snížit.

V roce 2012 byla postavena čistička skládkové vody s kapacitou 8 000 m3 za rok. Tato čistička nebyla uvedena nikdy do provozu, stejně tak nebylo možné přikročit k projektu tzv. intenzifikace (zvýšení kapacity). Zhotovitelé odmítli podpis smlouvy s odkazem, že nejsou schopni splnit požadované limity kvůli nárůstu koncentrace rozpuštěných látek ve skládkové vodě.

V roce 2012-2013 vygradovaly problémy se skládkou únikem čpavku do ovzduší. Teprve poté došlo k zastavení návozu problematických odpadů firmou Remet.

Společnost SATESO a město měly vytvářet ze zisků ze skládky přiměřenou rezervu na rekultivaci a 40letý následný monitoring. K tomu ale v minulosti nedošlo.

Informace o rekultivaci skládky: https://projekty.slapanice.cz/zivotni-prostredi/rekultivace-skladky/

Od listopadu 2014 byly provedeny následující systémové kroky: 

 • Analýza stavu skládky a kontrola Kontrolního výboru v roce 2015 se závěry:
  • není nashromážděn dostatek finančních prostředků pro rekultivaci skládky,
  • co nejdříve zprovoznit čističku vody po nutných úpravách technologie,
  • uvažovaná technologie úpravy vody osmózou je problematická (náklady a produkty vznikající z osmózy),
  • původní dokumentace skládky neumožňuje jasné závěry a vyvození odpovědností za návoz a ukládání problematického nebezpečného odpadu,
  • doporučení k co nejrychlejšímu uzavření skládky.
  • Zpráva Kontrolního výboru [PDF]
 • Analýza technologie čističky se závěrem:
  Technologie není dostatečně funkční.
  Městu proto hrozila finanční ztráta 3,6 mil. Kč. Tyto finance se podařilo zachránit jednáním s poskytovatelem dotace.
 • Úprava technologie nefunkční čističky z roku 2012 a uvedení do provozu za cenu nižšího výkonu v roce 2016.
 • Kontrola finančních prostředků k rekultivaci skládky se závěrem:
  Zjištěno nedostatečné finanční krytí. Město ani SATESO neměly vytvořenou potřebnou rezervu na uzavření skládky. V rozpočtu chybí 30-35 mil. Kč na rekultivaci a odhadovaných 20-40 mil. Kč na 40letý následný monitoring a čištění skládkové vody. Chybí také finance na okamžitou likvidaci přebytečné skládkové vody odhadem ve výši 30 mil. Kč. Za 20 let provozu skládky byl vytvořen pouze povinný fond ve výši necelých 9 mil. Kč. 

Výsledkem všech provedených analýz a kontrol bylo rozhodnutí ukončit co nejrychleji provoz skládky, shromáždit finanční prostředky potřebné k její rekultivaci v odhadované výši 30-35 mil. Kč a uvažovat v budoucích rozpočtech města s 20-40 mil. Kč za následný monitoring.

Přijatá opatření

Na základě těchto závěrů byla přijata následující opatření:

 • 2018 - úplné uzavření skládky. Dřívější uzavření nebylo možné kvůli podmínkám integrovaného povolení.
 • 2018 - zahájeno vytváření finanční rezervy na rekultivaci skládky a monitoring možných dotačních titulů k získání dalších finančních prostředků.
 • 2018 -2019 - zahájeno zaklápění skládky návozem první minerální vrstvy. Využívá se návoz z těžby cihelny a SATESO tak šetří nemalé finanční prostředky.
 • 2019  - aktualizace a digitalizace dokumentace na rekultivaci skládky.

Do doby úplného zaklopení skládky a přechodu na monitoring činí společnost SATESO tyto průběžné kroky:

 • Průběžně se čistí a odčerpává skládková voda zprovozněnou čističkou. Bohužel není dostatečně efektivní.
 • Externí odvoz a likvidace skládkové vody. Náklady na likvidaci skládkové vody tímto způsobem činily 0,6 mil. Kč za 1 000 m3. Ve skládce jsou odhadem desítky tisíc kubíků této vody. Do úplného uzavření skládky do ní vsakují srážkové vody a tento způsob likvidace skládkových vod byl proto vyhodnocen jako neefektivní.
 • Zpracování analýzy celkového množství skládkové vody a nejefektivnějšího způsobu její likvidace.

Přes přijatá opatření a postupné uzavírání skládky nebylo dosud v silách společnosti SATESO zvládnout nastoupanou hladinu skládkové vody (setrvalý stav od roku 2006) a při kontrole podmínek integrovaného povolení na podzim roku 2018 byla společnosti udělena pokuta v celkové výši 260 000 Kč.

Skládku průběžně kontroluje Česká inspekce životního prostředí. Na zaklápění skládky dohlíží odborný technický dozor. Skládka by tak neměla ohrožovat životní prostředí ani zdraví občanů.

Město musí zajistit finanční prostředky pro rekultivaci a následný monitoring. Ve věci pokut a úspěšného dokončení rekultivace čeká město jednání s Krajským úřadem Jihomoravského kraje (JMK) a Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP).

 ZPĚT NA Životní prostředí

STAV PROJEKTU

Zahájení
Provoz
Uzavření
Rekultivace
Monitoring
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Doprava
 • Místní komunikace
 • Školství
 • Veřejná prostranství
 • Životní prostředí
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top