Rozcestník

Životní prostředí – Skládka Šlapanice

Aktualizováno dne 28. 5. 2024

Milníky v historii skládky

29. 6. 1992
1997                     
1998
2012- 2013    
2012
2014-2015
2015
2015-2016
2017-2018
2018-2019
2018
2019
2020-2024
2024-2064
2024-?

zahájení provozu skládky
první zjištěné překročení stanovené hladiny skládkové vody o 5 m
zahájení návozu nebezpečného odpadu
úniky čpavku ze skládky
připravena čistička skládkových vod
analýza stavu skládky, projektů ČOV
stav skládkové vody neumožnil zahájení provozu ČOV
nové analýzy vod, úprava technologií a zahájení provozu ČOV
ukončení provozu skládky
zahájení rekultivace: návoz první vrstvy záklopu 
příprava finanční rezervy na rekultivaci
aktualizace projektu rekultivace
rekultivace
monitoring po dobu 40 let
odstraňování skládkové vody

Informace o skládce

 Provoz skládky Šlapanice byl zahájen v roce 1992. Skládka byla zbudována v místě vytěženého zemníku cihelny Šlapanice u ulice Zemědělská, na severovýchodním okraji katastrálního území, mimo souvislou zástavbu obce. Nejbližší obytná zástavba se nachází jižním a jihovýchodním směrem ve vzdálenosti cca 350 m. Skládka byla využívána v letech 1992-2018, nejprve na ukládání inertních (netečných) odpadů kategorie S-OO. Postupnými změnami integrovaného povolení byla kapacita skládky navyšována až na 463 000 m3, celková plocha skládky činí cca 30 000 m2. Jedna ze změn umožnila dokonce ukládání některých druhů nebezpečných odpadů S-NO. Od srpna 2018 je ukládání odpadů na skládce ukončeno. Skládku provozuje městská společnost SATESO.

V roce 2006 byla orgány kontroly životního prostředí poprvé vyměřena pokuta za nedodržení hladiny vody ve skládce. Od roku 2006 do roku 2014 se však nepodařilo přijmout taková opatření, která by hladinu vody dokázala snížit.

V roce 2012 byla postavena čistička skládkové vody s kapacitou 8 000 m3 za rok. Tato čistička nebyla uvedena do provozu, stejně tak nebylo možné přikročit k projektu tzv. intenzifikace (zvýšení kapacity čističky). Zhotovitelé odmítli podpis smlouvy s odkazem, že nejsou schopni splnit požadované limity kvůli nárůstu koncentrace rozpuštěných látek ve skládkové vodě.

V roce 2012-2013 vygradovaly problémy se skládkou únikem čpavku do ovzduší. Teprve poté došlo k zastavení návozu problematických odpadů firmou Remet. Společnost SATESO a město měly vytvářet ze zisků ze skládky přiměřenou rezervu na rekultivaci a 40letý následný monitoring. K tomu ale v minulosti nedošlo.

Od listopadu 2014 byly provedeny následující kroky: 

 • Analýza stavu skládky a kontrola Kontrolního výboru v roce 2015 se závěry:
  • není nashromážděn dostatek finančních prostředků pro rekultivaci skládky,
  • co nejdříve zprovoznit čističku vody po nutných úpravách technologie,
  • uvažovaná technologie úpravy vody osmózou je problematická (náklady a produkty vznikající z osmózy),
  • původní dokumentace skládky neumožňuje jasné závěry a vyvození odpovědností za návoz a ukládání problematického nebezpečného odpadu,
  • doporučení k co nejrychlejšímu uzavření skládky.
  • Celá zpráva Kontrolního výboru [PDF]

 • Analýza technologie čističky se závěrem:
  • Technologie není dostatečně funkční.
   • Městu proto hrozila finanční ztráta 3,6 mil. Kč. Tyto finance se podařilo zachránit jednáním s poskytovatelem dotace.

 • Úprava technologie nefunkční čističky z roku 2012 a uvedení do provozu za cenu nižšího výkonu v roce 2016.

 • Kontrola finančních prostředků k rekultivaci skládky se závěrem:
  • Zjištěno nedostatečné finanční krytí. Město ani SATESO neměly vytvořenou potřebnou rezervu na uzavření skládky.
  • V rozpočtu chybí 30-35 mil. Kč na rekultivaci a odhadovaných 20-40 mil. Kč na 40letý následný monitoring a čištění skládkové vody.
  • Chybí také finance na okamžitou likvidaci přebytečné skládkové vody odhadem ve výši 30 mil. Kč.
  • Za 20 let provozu skládky byl vytvořen pouze povinný fond ve výši necelých 9 mil. Kč. 

Výsledkem všech provedených analýz a kontrol bylo rozhodnutí ukončit co nejrychleji provoz skládky, shromáždit finanční prostředky potřebné k její rekultivaci v odhadované výši 30-35 mil. Kč a uvažovat v budoucích rozpočtech města s 20-40 mil. Kč na následný monitoring.

Přijatá opatření

Na základě uvedených závěrů byly realizovány následující kroky:

 • Co nejrychlejší uzavření skládky. 
 • Vytváření finanční rezervy na rekultivaci skládky a monitoring možných dotačních titulů k získání dalších finančních prostředků.
 • Zaklopení skládky s využitím návozu z těžby cihelny, ušetřeny tak byly nemalé finanční prostředky.
 • Aktualizace a digitalizace dokumentace na rekultivaci skládky.
 • Příprava a realizace výběrového řízení na zhotovitele vrstev podle projektové dokumentace.
 • Realizace jednotlivých vrstev rekultivace (společnost Geotest).

V roce 2022 byla zkolaudována technická část rekultivace skládky. V současné době probíhají práce na dokončení biologické rekultivace a splnění podmínek Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje k přechodu do III. fáze, tedy monitoringu skládky. Monitoring bude vykonáván po dobu minimálně 40 let za předpokladu, že se prokáže nulové ovlivnění životního prostředí a budou plněny podmínky integrovaného povolení.

Informace o rekultivaci skládky: https://projekty.slapanice.cz/zivotni-prostredi/rekultivace-skladky/

Náklady provedení technické a biologické rekultivace činily cca 30 miliónů Kč včetně DPH.

Odstraňování skládkové vody

Jednou z podmínek integrovaného povolení je odstranění skládkové vody. V roce 2023 byla zpracována nová detailní hydrogeologická analýza, o niž se opírá žádost o úpravu podmínek odstraňování skládkové vody. Bez ohledu na výsledné podmínky stanovené OŽP JMK je jasné, že odstraňování skládkové vody bude značnou finanční zátěží na mnoho let. Přestože skládka byla zřízena ve v podstatě nepropustné jílové vaně a povrch skládky byl zajištěn proti průsaku dešťové vody, skládková voda zůstává velkým problémem. Její průnik do okolí při stávající hladině sice nehrozí, ale její množství doplňuje přítok vody z izolovaných čoček v neogenních jílových vrstvách. Což je důvod, proč přes přijatá opatření nebylo v silách společnosti SATESO zvládnout hladinu skládkové vody (setrvalý stav od roku 2006). Při kontrole podmínek integrovaného povolení na podzim roku 2018 byla společnosti udělena pokuta v celkové výši 260 000 Kč.

Poslední odborné posudky snížily vypočtený celkový obsah vody ve skládce sice z 90 tis. m3 na cca 20 tis. m3, ale roční přítok odhadují na 1 až 2 tis. m3.

Odstraňování vody ze skládky se děje:

 • jednak odčerpáváním a čištěním zprovozněnou čističkou. Bohužel není dostatečně efektivní co do množství ani kvality vypouštěné vyčištěné vody.
 • externím odvozem a likvidací. 
 • dosud bylo odčerpáno a odvezeno cca 12,3 tis. m3 za 17,3 mil. Kč.

Náklady na likvidaci skládkové vody činily dosud přibližně 1,5 tis. Kč za 1 m3.

Odhadované budoucí náklady na odstraňování skládkové vody – cca 2 mil. Kč ročně.

Skládku pravidelně kontroluje Česká inspekce životního prostředí. Na zaklápění skládky dohlížel odborný technický dozor. Skládka by tak neměla ohrožovat životní prostředí ani zdraví občanů.

Město musí zajistit finanční prostředky pro dokončení rekultivace, odstraňování skládkové vody a plnění podmínek integrovaného povolení během následných čtyřicet let monitoringu. 

 ZPĚT NA Životní prostředí

STAV PROJEKTU

Zahájení
Provoz
Uzavření
Rekultivace
Monitoring
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Doprava
 • Místní komunikace
 • Školství
 • Veřejná prostranství
 • Životní prostředí
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top