Rozcestník

Cukrovar (ICEC) – Sanace areálu Cukrovaru

Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu "ICEC - Šlapanice"

Aktualizováno dne 29. 1. 2020

Evropská unie, fond soudružnost, operační program životní prostředí

Informace k sanaci areálu Cukrovaru: https://www.slapanice.cz/zpravy/zpravy-2417/3466 

Informace o veřejné zakázce: https://zakazky.slapanice.cz/contract_display_139.html 

Cílem projektu (nápravných opatření) je eliminace zdravotních a ekologických rizik, která vyplývají ze zjištěné kontaminace. Nápravná opatření zahrnují odstranění hlavních zdrojů znečištění - nebezpečné odpady na bázi dehtů, uložené ve zděných podzemních jímkách včetně demolice kontaminovaných stavebních konstrukcí nad těmito zdroji. V okolí budov budou odstraněny kontaminované zeminy v zóně navážek do 2 m p.t. Sanace kontaminace saturované zóny bude provedena formou zásahu in situ za využití sanačního čerpání, recirkulace dekontaminovaných vod a intenzifikačních technologií na bázi promývání povrchově aktivními látkami resp. směsí oxidačních činidel. K sanaci bude na lokalitě rekonstruován nefunkční drén u Říčky, který brání průniku kontaminace do povrchové vodoteče a bude zbudován nový drén na jižním okraji areálu, který omezí průnik kontaminace do obytné zástavby ulice Tyršova sousedící s areálem.

Sanační práce budou probíhat v následujících etapách:

 • Před zahájením prací bude realizován předsanační doprůzkum. Na podkladu jeho výsledků proběhne projektová příprava a související administrativní práce.
 • Po ukončení přípravných kroků vedoucích k zahájení sanačních prací dojde k demolici kontaminovaných stavebních konstrukcí nad zdroji kontaminace a nakládání se vzniklými sutinami.
 • V úvodu prací dojde k výstavbě a zprovoznění drénů na okrajích areálu coby účinné ochrany okolí areálu vůči potencionální migraci kontaminace podzemními vodami při navazující sanaci zemin a podzemních vod.
 • Následně dojde k odtěžbě kontaminovaných zemin a podzemních konstrukcí v místě primárních zdrojů kontaminace včetně dalšího nakládání s nimi (odvoz, likvidace kontaminovaných matric).
 • Výkopy budou zavezeny hutněným recyklátem a zeminami.
 • Povrch výkopů a ostatních ploch s výskytem kontaminace v zeminách bude s ohledem na omezení expozice obyvatelstvu a zejména k zamezení infiltraci srážkových vod překryt nepropustnými materiály.
 • Podzemní vody budou sanovány formou sanačního čerpání z vrtů a sanačních drénů za pomoci intenzifikačních metod promývání a ISCO.
 • Veškeré sanační práce budou řízeny na základě průběžného monitoringu pod dohledem odborných řešitelů.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí v rámci 75. výzvy Ministerstva životního prostředí, prioritní osa 3, specifický cíl 3.4.

Zahájeny práce na přeložce sítí (plyn, elektro, kanalizace, voda), zařízení staveniště (plocha pro meziskládku pro recyklovaný materiál), průzkumné vrty.

Číslo projektu:                                         CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_075/0007447

Termín

11/2019 - 12/2023

Cena

Celkové náklady projektu:                      209 992 427 Kč
Celkové způsobilé náklady:                   173 297 170 Kč
Dotace FS (85%):                                     147 302 594 Kč  

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Jaroslav Leplt

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 399
e-mail: leplt@slapanice.cz

Fotografie

ZPĚT NA Cukrovar (ICEC)

STAV PROJEKTU

Zahájení
Projektová dokumentace
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Příprava
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top