Cukrovar (ICEC) – Sanace areálu Cukrovaru

Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu "ICEC - Šlapanice"

Aktualizováno dne 06. 11. 2019

Informace k sanaci areálu Cukrovaru: https://www.slapanice.cz/zpravy/zpravy-2417/3466 

Informace o veřejné zakázce: https://zakazky.slapanice.cz/contract_display_139.html 

Cílem projektu (nápravných opatření) je eliminace zdravotních a ekologických rizik, která vyplývají ze zjištěné kontaminace. Nápravná opatření zahrnují odstranění hlavních zdrojů znečištění - nebezpečné odpady na bázi dehtů, uložené ve zděných podzemních jímkách včetně demolice kontaminovaných stavebních konstrukcí nad těmito zdroji. V okolí budov budou odstraněny kontaminované zeminy v zóně navážek do 2 m p.t. Sanace kontaminace saturované zóny bude provedena formou zásahu in situ za využití sanačního čerpání, recirkulace dekontaminovaných vod a intenzifikačních technologií na bázi promývání povrchově aktivními látkami resp. směsí oxidačních činidel. K sanaci bude na lokalitě rekonstruován nefunkční drén u Říčky, který brání průniku kontaminace do povrchové vodoteče a bude zbudován nový drén na jižním okraji areálu, který omezí průnik kontaminace do obytné zástavby ulice Tyršova sousedící s areálem.

Sanační práce budou probíhat v následujících etapách:

 • Před zahájením prací bude realizován předsanační doprůzkum. Na podkladu jeho výsledků proběhne projektová příprava a související administrativní práce.
 • Po ukončení přípravných kroků vedoucích k zahájení sanačních prací dojde k demolici kontaminovaných stavebních konstrukcí nad zdroji kontaminace a nakládání se vzniklými sutinami.
 • V úvodu prací dojde k výstavbě a zprovoznění drénů na okrajích areálu coby účinné ochrany okolí areálu vůči potencionální migraci kontaminace podzemními vodami při navazující sanaci zemin a podzemních vod.
 • Následně dojde k odtěžbě kontaminovaných zemin a podzemních konstrukcí v místě primárních zdrojů kontaminace včetně dalšího nakládání s nimi (odvoz, likvidace kontaminovaných matric).
 • Výkopy budou zavezeny hutněným recyklátem a zeminami.
 • Povrch výkopů a ostatních ploch s výskytem kontaminace v zeminách bude s ohledem na omezení expozice obyvatelstvu a zejména k zamezení infiltraci srážkových vod překryt nepropustnými materiály.
 • Podzemní vody budou sanovány formou sanačního čerpání z vrtů a sanačních drénů za pomoci intenzifikačních metod promývání a ISCO.
 • Veškeré sanační práce budou řízeny na základě průběžného monitoringu pod dohledem odborných řešitelů.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí v rámci 75. výzvy Ministerstva životního prostředí, prioritní osa 3, specifický cíl 3.4.

V tuto chvíli vítězný dodavatel (DEKONTA a. s.) připravuje realizační dokumentaci pro demolici určených objektů a dokončuje doprůzkum lokality.

Doprůzkum cukrovaru je dokončen. Realizační projektová dokumentace je dokončena, na základě které je zahájeno povolovací řízení (odstranění stavby, vrty, dren).

 

Číslo projektu:                                         CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_075/0007447

Termín

11/2019 - 12/2023

Cena

Celkové náklady projektu:                      209 992 427 Kč
Celkové způsobilé náklady:                   173 297 170 Kč
Dotace FS (85%):                                     147 302 594 Kč  

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Jaroslav Leplt

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 399
e-mail: leplt@slapanice.cz

Fotografie

ZPĚT NA Cukrovar (ICEC)

STAV PROJEKTU

Zahájení
Projektová dokumentace
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Příprava
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní

Informace k ochraně osobních údajů

49.169 16.728 14
Top