Rozcestník

Cukrovar (ICEC) – Sanace areálu Cukrovaru

Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu "ICEC - Šlapanice"

Aktualizováno dne 25. 5. 2020

Evropská unie, fond soudružnost, operační program životní prostředí

Informace k sanaci areálu Cukrovaru: https://www.slapanice.cz/zpravy/zpravy-2417/3466 

Informace o veřejné zakázce: https://zakazky.slapanice.cz/contract_display_139.html 

 

Aktuální stav k 25. 5. 2020:

Při sanačních pracích na odstranění staré ekologické zátěže v Cukrovaru byla nadlimitní koncentrace znečištění prokázána také pod objekty D1,D2 a D3. Z tohoto důvodu budou práce rozšířeny o demolici těchto objektů a odstranění kontaminace i zde.
Rozšíření rozsahu prací schválilo také dozorující Ministerstvo životního prostředí, na financování těchto víceprací je určena rezerva projektu. Vícepráce si vyžádají částku 18,15 mil. Kč, z toho 85% bude hrazeno z dotace, 15% je spoluúčast města. Vícepráce si bohužel vyžádaly i prodloužení termínu o 2 měsíce,  ukončení prací se předpokládá v srpnu proti původnímu červnovému termínu. Se zhotovitelem byl naopak dohodnut rychlejší zásyp centrální dehtové jámy, aby se zkrátilo a zmenšilo obtěžování občanů zápachem.

Děkujeme za pochopení občanům sousedních nemovitostí.

 

Aktuální stav k 31. 3. 2020:

V měsících únoru a březnu 2020 již naplno probíhá největší sanační zásah v areálu Cukrovaru. Při sanaci byly dle očekávání odhaleny pod jedním ze zdemolovaných objektů dehtové jímky. Jejich umístění si pravděpodobně vynutí rozšíření demoličních prací o další 2-3 objekty v centru areálu. Pokračují také práce na drénu Jih (směrem k Tyršově ulici). Z areálu bylo k 31. 3. odvezeno již více jak 10 000 tun zeminy a látek k biodegradaci. Jak demolice objektů, tak odhalení dehtových jímek a také práce na drénu Jih znamenají zvýšenou zátěž pro obyvatele díky zápachu fenolů a dehtů, který je z areálu cítit až do obytné zástavby. V areálu proběhla dvě měření kvality ovzduší, poslední z nich 27. 2. 2020 (naleznete níže v sekci Dokumenty). Cílem měření bylo zjištění aktuálních hodnot koncentrací VOC látek, PAU, fenolické látky a frakce PM10, tj. složení a koncentrace škodlivin, o kterých víme, že jsou v lokalitě přítomny ve významných koncentracích, v průběhu sanačních prací. Závěr měření je, že „zjištěná koncentrační úroveň všech látek je pod limity pro pracovní i pro vnější ovzduší u těch látek, pro které jsou limity definovány.  Na základě zjištěných výsledků lze konstatovat, že sanační činnosti nemají významný vliv na zdraví pracovníků a prostředí širšího zájmového území.“ K překročení žádných hodnot škodlivin nedochází, a to ani přímo v místě výkopu samotného, ani na hranicích areálu. V těchto dnech (1.4. 2020) se znovu měří hodnoty škodlivin v ovzduší a jejich výsledky budeme znovu pečlivě monitorovat. Rozšíření demoličních prací o další 2-3 objekty si vyžádá další kolo povolování u příslušných orgánů státní správy, ale jak zhotovitel, tak město a také dotčené orgány státní správy dělají opravdu vše pro to, aby sanační práce probíhaly co nejrychleji a zatěžovaly obyvatele co nejkratší dobu. Práce jsou plánovány do června 2020 a zatím se tento harmonogram daří držet. Současně má město spolu se zhotovitelem zabezpečit stavbu co nejvíce tak, aby byl zápach obtěžoval obyvatele co nejméně.

Víme, že zápach je silně obtěžující a podle síly a směru větru může i významně přesahovat hranice areálu. Velmi proto oceňujeme, jak obyvatelé sousední zástavby situaci zvládají i za probíhajícího nouzového stavu a všem děkujeme za pochopení.

Popis projektu:

Cílem projektu (nápravných opatření) je eliminace zdravotních a ekologických rizik, která vyplývají ze zjištěné kontaminace. Nápravná opatření zahrnují odstranění hlavních zdrojů znečištění - nebezpečné odpady na bázi dehtů, uložené ve zděných podzemních jímkách včetně demolice kontaminovaných stavebních konstrukcí nad těmito zdroji. V okolí budov budou odstraněny kontaminované zeminy v zóně navážek do 2 m p.t. Sanace kontaminace saturované zóny je prováděna formou zásahu in situ za využití sanačního čerpání, recirkulace dekontaminovaných vod a intenzifikačních technologií na bázi promývání povrchově aktivními látkami resp. směsí oxidačních činidel. K sanaci bude na lokalitě rekonstruován nefunkční drén u Říčky, který brání průniku kontaminace do povrchové vodoteče a bude zbudován nový drén na jižním okraji areálu, který omezí průnik kontaminace do obytné zástavby ulice Tyršova sousedící s areálem.

Sanační práce probíhají v následujících etapách:

 • Před zahájením prací byl realizován předsanační doprůzkum. Na podkladu jeho výsledků proběhla projektová příprava a související administrativní práce.
 • Po ukončení přípravných kroků vedoucích k zahájení sanačních prací došlo k demolici kontaminovaných stavebních konstrukcí nad zdroji kontaminace a nakládání se vzniklými sutinami.
 • V úvodu prací došlo k výstavbě a zprovoznění drénů na okrajích areálu coby účinné ochrany okolí areálu vůči potencionální migraci kontaminace podzemními vodami při navazující sanaci zemin a podzemních vod.
 • Následně dochází k odtěžbě kontaminovaných zemin a podzemních konstrukcí v místě primárních zdrojů kontaminace včetně dalšího nakládání s nimi (odvoz, likvidace kontaminovaných matric).
 • Výkopy budou zavezeny hutněným recyklátem a zeminami.
 • Povrch výkopů a ostatních ploch s výskytem kontaminace v zeminách bude s ohledem na omezení expozice obyvatelstvu a zejména k zamezení infiltraci srážkových vod překryt nepropustnými materiály.
 • Podzemní vody budou sanovány formou sanačního čerpání z vrtů a sanačních drénů za pomoci intenzifikačních metod promývání a ISCO.
 • Veškeré sanační práce budou řízeny na základě průběžného monitoringu pod dohledem odborných řešitelů.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí v rámci 75. výzvy Ministerstva životního prostředí, prioritní osa 3, specifický cíl 3.4.

Zahájeny práce na přeložce sítí (plyn, elektro, kanalizace, voda), zařízení staveniště (plocha pro meziskládku pro recyklovaný materiál), průzkumné vrty.

Číslo projektu:                                         CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_075/0007447

Harmonogram prací:

Harmonogram prací

Termín

11/2019 - 12/2023

Cena

Celkové náklady projektu:                      209 992 427 Kč
Celkové způsobilé náklady:                   173 297 170 Kč
Dotace FS (85%):                                     147 302 594 Kč  

Cena bude navýšena o 18,15 mil. Kč z důvodu nadlimitní koncentrace znečištění pod objekty D1,D2 a D3. Z tohoto důvodu budou práce rozšířeny o demolici těchto objektů a odstranění kontaminace i zde.

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Jaroslav Leplt

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 399
e-mail: leplt@slapanice.cz

Fotografie

ZPĚT NA Cukrovar (ICEC)

STAV PROJEKTU

Zahájení
Projektová dokumentace
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Příprava
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top