Rozcestník

Životní prostředí – Ponětovická nádrž

Revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže Ponětovice

Aktualizováno dne 28. 3. 2022

 

Projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí v rámci 29. výzvy MŽP, prioritní osa 4, specifický cíl 4.3.

Cílem projektu je podpora biodiverzity a posílení funkčnosti významného krajinného prvku. Při inventarizaci zeleně v okolí vodní nádrže Ponětovice bylo zjištěno, že téměř všechny stromy jsou přestárlé, poškozené, mnohé v havarijním stavu. Projekt řešil jednak asanaci havarijních dřevin, zdravotní řez poškozených dřevin a novou výsadbu. Revitalizace zeleně si kladla za cíl zvýšit dlouhodobou perspektivu dřevin v řešeném území, zvýšit biodiverzitu a přispět k celkovému zlepšení kvality životního prostředí.

Potřeba realizace revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže Ponětovice byla dána zejména špatným zdravotním stavem a nízkou provozní bezpečností topolů (Populus x canadensis) v okolí nádrže. Jedná se o krátkověké dřeviny, které jsou v řešeném území za hranicí životnosti. Ve všech čtyřech částech řešeného území byly na hodnocených dřevinách patrné hniloby, zlomy kosterních větví a suché větve. Na některých dřevinách byly nalezeny také plodnice dřevních hub. U všech dřevin byla provedena podrobná inventarizace, jejímž cílem bylo mimo jiné zhodnotit vitalitu, zdravotní stav a provozní bezpečnost dřevin. Na základě tohoto průzkumu byla navržena potřebná opatření. Ke kácení docházelo pouze v nezbytných případech z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a provozní bezpečnosti. Kromě kácení a ošetření dřevin byly také realizovány nové výsadby stromů, které nahrazují původní pokácené dřeviny. K výsadbám byly navrženy domácí listnaté dřeviny. Novými výsadbami zde dochází k významnému rozšíření druhové skladby dřevin, posílení keřového patra a zvýšení biodiverzity v celé lokalitě.

 

Název operačního programu:                                  Operační program Životní prostředí

Číslo projektu:                                                           CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002475

Celková částka uznatelných výdajů:                      1 488 405 Kč

Dotace EFRR (80%):                                                 1 190 724 Kč

Povinná spoluúčast (20%):                                         297 681 Kč

Zhotovitel:                                                                 ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Termín

realizace 4/2017 - 2/2018

následná péče vysoutěženou firmou 3/2018 - 2/2021

následná péče Správy nemovitostí města Šlapanice 2021 - 2031

Cena

1 488 405 Kč

Dokumenty

Fotografie

ZPĚT NA Životní prostředí

STAV PROJEKTU

Zahájení
Žádost o dotaci
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top