Rozcestník

Životní prostředí – Intravilánová zeleň

Revitalizace zeleně v intravilánu města Šlapanice

Aktualizováno dne 28. 3. 2022

 

Projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí v rámci 33. výzvy MŽP, prioritní osa 4, specifický cíl 4.4.

Hlavním cílem projektu bylo zhodnocení a zlepšení kvality prostředí v našem městě. Jedná se o stávající plochy zeleně na osmi plochách, které neplnily svou funkci nebo ji plnily pouze částečně. 

Projekt řeší odstranění zdravotně či pěstebně nevhodných dřevin (stáří, špatný zdravotní a pěstební stav). U nových výsadeb byly vybírány druhy, u kterých není nutný pravidelný řez, čímž bude zachováno přirozené kvetení a plození, což vytváří lepší prostor pro život hmyzu i živočichů. Dojde také k oživení celého prostoru a k posílení vnímání průběhu ročních období u obyvatel (větší propojení vnímání přirozeného střídání ročních období). Zkvalitněním výsadeb a výběrem rostlinných druhů s ohledem na přirozené podmínky a návaznost na okolí dojde k posílení stability těchto prvků a jejich lepšímu začlenění do okolí. Kompoziční řešení zohledňuje veřejný a polosoukromý charakter prostorů jednotlivých ulic či prostorů. Novými výsadbami je podpořen obytný ráz ulic či parčíků a vnitrobloků, také je podpořeno zachování doprovodné ochranné zeleně v liniových výsadbách (zelené bariéry), a také zachování genia loci města. Výsadbami nových listnatých, zejména kvetoucích a plodících, domácích dřevin dochází k podstatným změnám - zvýšení druhové diverzity povede k větší oblíbenosti u hmyzu i ptactva (možnosti hnízdění).

Název operačního programu:                                  Operační program Životní prostředí

Číslo projektu:                                                           CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_033/0002806

Celková částka uznatelných výdajů:                       2 162 353 Kč

Dotace EFRR:                                                            1 255 405 Kč

Povinná spoluúčast:                                                    906 948 Kč  

Zhotovitel:                                                                  GOZ GARDEN s.r.o.

 

Nyní probíhá následní péče.

Termín

realizace 11/2017 - 6/2018

následná péče vysoutěženou firmou 7/2018 - 6/2021

Dokumenty

Fotografie

ZPĚT NA Životní prostředí

STAV PROJEKTU

Zahájení
Žádost o dotaci
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top