Rozcestník

Životní prostředí – Adaptační strategie na klimatickou změnu pro město Šlapanice

Adaptační strategie na klimatickou změnu pro město Šlapanice

Aktualizováno dne 11. 12. 2023

                  Norway Grants – SFŽP ČR                                                                  Nalezený obrázek pro logo sfžp

 

Městu Šlapanice se podařilo získat dotaci z Programu "Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu" podporovaného z Norských fondů 2014 - 2021.  

Dotace bude využita na zpracování adaptační strategie, která stanoví přístup k problémům souvisejícím se změnou klimatu a identifikuje vhodná adaptační či mitigační opatření.

Součástí zpracovávané strategie je také Plán krajiny - analýza krajiny v okolí   města   Šlapanice   a  návrh   jejího   optimálního   prostorového uspořádání,   založený   na   komplexním   posouzení   krajinně-ekologických, kulturních, socioekonomických a územně-technických vlastností krajiny pro horizont roku 2050.  

V rámci výběrového řízení "Adaptační strategie na klimatickou změnu pro město Šlapanice" byl vybrán dodavatel ASITIS s.r.o.

 

Název operačního programu:       "Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu" - výzva "Oslo"         

Číslo projektu:                                  3194100009

Celkové výdaje projektu:                 1 187 519,00 Kč

Dotace Norské fondy:                         908 452,03 Kč

Dotace SFŽP:                                       160 315,07 Kč

Spoluúčast města:                               118 751,90 Kč

 

Průběh realizační části projektu

V rámci projektu budou postupně zpracovány tři části strategie: analytická, návrhová a implementační + akční plán.

 

Důležité odkazy:

Adaptační strategie 

 

Termín

Realizace: 6/2021 - 4/2024

Analytická část projektu:

6. 12. 2021         Úvodní jednání se zhotovitelem strategie

28. 2. 2022         1. jednání pracovní skupiny k Adaptační strategii města Šlapanice

4. 4. 2022           Pracovní schůzka zhotovitele se zástupci Českého svazu včelařů, základní organizace Šlapanice, Myslivecké společnosti Šlapanice u Brna a Moravského rybářského svazu, z.s. PS Šlapanice

28. 4. 2022         2. jednání pracovní skupiny k Adaptační strategii města Šlapanice (proj. analytické části projektu)

4. 5. 2022           1. projednání výstupů analytické části projektu s veřejností

20. 5. 2022         Podepsán předávací protokol k analytické části projektu

Návrhová část projektu:

25. 5. 2022         Přednáška zhotovitele strategie na téma "Klimatická změna" pro 8. - 9. třídy ZŠ Šlapanice 

27. 6. 2022         3. jednání pracovní skupiny k Adaptační strategii města Šlapanice (proj. návrhové části projektu)

10. 8. 2022         Představení návrhové části AS na změnu klimatu města Šlapanice zástupcům Českého svazu včelařů, zákl. org. Šlapanice, Myslivecké společnosti Šlapanice u Brna, Moravského rybářského svazu, z.s. PS Šlapanice, zástupci Bonagra a.s. aj. 

10. 8. 2022         4. jednání pracovní skupiny k Adaptační strategii města Šlapanice (proj. návrhové části projektu)

22. 8. 2022         Podepsán předávací protokol k návrhové části projektu 

7. 9. 2022           2. projednání výstupů návrhové části s veřejností 

5. 10. 2022         5. jednání pracovní skupiny k Adaptační strategii (proj. Akčního plánu)    

Implementační část + Akční plán

2. 11. 2022         3. projednání výstupů projektu s veřejností ONLINE, záznam (Youtube.com)

2. 11. 2022         Předložení oznámení koncepce dle §10 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje 

22. 11. 2022       Předání kompletního díla zhotovitelem a převzetí objednatelem

Dle rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 13. 12. 2022 bude nyní "Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Šlapanice" posuzována dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

30. 5. 2023        Od 16.00 hodin proběhlo v přednáškovém sále Domu v parku, ulice Riegrova 1930/23, 664 51 Šlapanice, veřejné projednání návrhu koncepce Adaptační strategie na klimatickou změnu pro město Šlapanice, včetně jejích vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Informační systém SEA (cenia.cz)

Po vypořádání připomínek byl návrh koncepce opětovně doručen Jihomoravskému kraji.

11. 08. 2023        Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, vydal souhlasné stanovisko k návrhu koncepce "Adaptační strategie na klimatickou změnu pro město Šlapanice". 

13. 09. 2023        Koncepce Adaptační strategie na klimatickou změnu pro město Šlapanice byla schválena zastupitelstvem města. Schvalující orgán (ZM) zohlednil požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci - Prohlášením dle §10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Veronika Rašovská

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 333
e-mail: rasovska@slapanice.cz

Zhotovitelé:

ASITIS s.r.o.

Vážného 10, 621 00 Brno
IČO 07836686

Fotografie

ZPĚT NA Životní prostředí

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Žádost o dotaci
Výběr zhotovitele
Realizace
Akceptace / převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top