Odpady

Občan 24. 07. 2018

Pokud se jedná o čistý popel jen ze dřeva bez zbytků z jiných druhů odpadů, pak může být uložen do bioodpadu.

Dalibor Martišek 24. 07. 2018

Občan 24. 07. 2018

NE. Není to povinnost, ale možnost. Můžete si zde např. kontrolovat množství vyprodukovaných a vytříděných odpadů připadající na vaši domácnost. Pokud si přejete zkontrolovat svozy, nebo provést na svém odpadovém účtu nějaký úkon, a z nějakého důvodu se nechcete nebo nemůžete přihlašovat, kontaktujte p. Martiška.

Dalibor Martišek 24. 07. 2018

Občan 24. 07. 2018

ANO. Po vyhodnocení ročního období po zavedení pytlového sběru je však možné, že dojde k úpravě počtu jednotlivých kontejnerů, ne však jejich zrušení.

Dalibor Martišek 24. 07. 2018

Občan 24. 07. 2018

ANO. Díky čárovým kódům má město lepší přehled o „tocích" odpadů. Nalepení kódu je nutné rovněž proto, abychom mohli svoz odpadů upravit s ohledem na zapojení se občanů v různých částech města. Nalepením kódu také získáte přehled o vaší produkci a třídění odpadů.

Dalibor Martišek 24. 07. 2018

Ostatní

Pavel Buzáš 09. 04. 2022

Dobrý den, děkujeme za dotaz. Otázka skateparku je stále v řešení. Rovněž jsme uvažovali i o pump tracku pro děti a mládež. Bohužel zatím není možná realizace. Město realizovalo v poslední době plno finančně poměrně náročných projektů, ať stavby nového školního pavilonu, sportovní haly a nové knihovny, úpravy v parku, opravy chodníků, opravu ulice Zemědělská a další. Tento projekt se tak prozatím především z finančních důvodů odložil. Ale o tom, že skatepark mládeži ve městě chybí, víme a snad ho v budoucnu, pokud nám to finanční situace dovolí, bude město moci vybudovat. 

Oddělení pro komunikaci s veřejností 12. 05. 2022

Ing.Stanislav Merta 11. 10. 2020

Dobrý den, není uvažováno, město předpokládá v budoucích letech zachování stávajícího stavu.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 12. 10. 2020

Šlapaničáci 11. 10. 2019

Dobrý den, Šlapanice v dohledné době stavební parcely pro prodej přímo obyvatelům vytvářet nebudou. S rozsáhlejším rozšiřováním Šlapanic nesouhlasí sami obyvatelé, kteří si v dotazníkovém šetření významnou většinou 90% hlasů vybrali umírněnou variantu rozvoje bydlení do 10 000 obyvatel. Rozvojové plochy pro bydlení jsou převážně v soukromém vlastnictví a je tak možné oslovit soukromé vlastníky pozemků. Děkujeme za dotaz.

Michaela Trněná, starostka 14. 10. 2019

Občan 24. 07. 2018

Poruchy veřejného osvětlení můžete ohlásit přímo na tel. číslo se záznamníkem: 533 386 149 nebo na e-mail: poruchy.vo@sateso.cz. Děkujeme.

Ivana Hrušková 24. 07. 2018

Místní komunikace

Ondřej Křenek 28. 12. 2023

Dobrý den,

s ulicí Komenského jsme stále ve stádiu příprav, v roce 2024 tedy s její realizací nepočítáme.

Děkujeme. 

Ing. Hana Strnadová, vedoucí odboru investic a rozvoje města 24. 01. 2024

Pavel Zmeškal 09. 10. 2020

Dobrý den, v současné době probíhají projekční práce na dokumentaci pro územní řízení a jednání s vlastníky nemovitostí dotčených rekonstrukcí opěrných zídek. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací na ulici Komenského je plánován nejdříve na jaro roku 2023.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 12. 10. 2020

Občan 02. 10. 2018

Ano, vjezd do Bonagra a tím i mlékomat bude přístupný po celou dobu rekonstrukce, která bude probíhat ve dvou etapách: v první etapě bude vjezd přístupný z ulice Jiříkovské, ve druhé etapě ze Zemědělské ve směru od hřbitova.

Ivana Hrušková 02. 10. 2018

Občan 24. 07. 2018

Dráhy v letošním roce zahájily stavbu – rekonstrukce trati v úseku Brno-Slatina - Blažovice. U nádraží je jedna z deponií stavebního materiálu a pohybuje se zde těžká technika. Město proto připraví opravu této komunikace po ukončení stavby.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 24. 07. 2018

Cukrovar (ICEC)

Občan 04. 10. 2018

Trasa je naplánována přes ul. Lidickou a následně Zemědělskou ven z města do zařízení k likvidaci, které si zasmluvní vybraná sanační firma. Projektovou dokumentaci včetně způsobu přepravy kontaminované zeminy zpracovaly odborné firmy, schválilo MŽP a další orgány. 

Michaela Trněná 04. 10. 2018

Občan 03. 10. 2018

Podle zpracované a schválené dokumentace sanace bude odvoz nebezpečných látek probíhat po dobu cca 90 pracovních dnů s frekvencí 20 aut denně. Odvoz bude vykonáván nákladními auty bez přívěsů (16t). Auta budou zaplachtována. Způsob dopravy vlakovou vlečkou nebyl v projektové dokumentaci uvažován, vlaková vlečka z areálu k železničnímu nádraží již dlouho není v provozu. Zprovoznění vlečky na přechodnou dobu by znamenalo další významné náklady na projekt (odhad 11 mil. Kč). Pozemky pod částí bývalé vlečky již navíc nepatří městu ani areálu, ale soukromým vlastníkům. Odhadovaný čas na získání nového povolení drážního úřadu a obnovení vlečky se všemi potřebnými náležitostmi činí minimálně 5 let, spíše však až 10 let. Získaná dotace musí být vyčerpána za 5 let, do roku 2023. Město by se v případě přípravy navrhované kolejové dopravy muselo vzdát nyní získané dotace 147 mil. Kč z Operačního programu životního prostředí EU. Prodloužit termín pro vyčerpání dotace nelze.  Město by muselo žádat o dotaci na vyčištění znovu. 

Oddělení pro komunikaci s veřejností 03. 10. 2018

Občan 03. 10. 2018

Většina nebezpečných látek z identifikovaných zdrojů bude na základě výsledků provedeného průzkumu areálu odtěžena a zlikvidována v prvním roce sanačních prací. Další 4 roky bude probíhat „promývání“ horninového prostředí s použitím intenzifikačních činidel. Takto vyplavené nebezpečné látky budou zachytávány a odčerpávány a dále likvidovány. Tzv. „zakonzervování“ nebezpečných látek v zemi, v areálu probíhat nebude, Ministerstvo životního prostředí požadovalo zásadní nápravná opatření a vyčlenilo na ně také finanční prostředky z OPŽP.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 03. 10. 2018

Občan 03. 10. 2018

Sanace bude provedena na celé ploše 20 000 m2, na které poukázal průzkum. Na sanaci je zpracována projektová dokumentace, ke které dalo souhlas Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) a Česká inspekce životního prostředí.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 03. 10. 2018

Občan 03. 10. 2018

Areál je v tuto chvíli plně využíván jako areál pro skladování a drobnou výrobu. Záměrem města je dosáhnout sanace areálu a jeho přebudování pro potřeby města. Dle „Aktualizace analýzy rizik“ ( 2017) je znečištěním zasaženo a k sanaci určeno cca 20 000 m2 z celkových 51 000 m2. Tedy více než 3/5 areálu lze využít bez jakéhokoliv omezení okamžitě. Zbývajících 20 000 m2 bude možné po sanaci rovněž využít s určitými omezeními, např. omezení hloubkového zakládání budov v určité části sanované plochy. Celou dokumentaci lze nalézt na webu https://projekty.slapanice.cz/cukrovar-icec/sanace-arealu-cukrovaru/.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 03. 10. 2018