Rozcestník

Místní komunikace – Přechody na ulici Nádražní

Aktualizováno dne 13. 2. 2023

Ulice Nádražní jako krajská komunikace je po ulici Brněnská druhou nejfrekventovanějších ulicí ve městě a také jednou z nejvíce nehodových (viz Statistika nehod - lokalita Nádražní.pdf). V délce 750 metrů na ulici není žádný přechod pro chodce. Na chybějící přechody dlouhodobě poukazovali občané, především kvůli bezpečnosti chodců, zvláště pak dětí směřujících na sportoviště. Umístění přechodů na ulici Nádražní navrhla Studie koncepce dopravy (2012-2013), která byla projednána s veřejností, a to bez připomínek k přechodům na Nádražní. Následně připravovanou realizaci přechodů pro rok 2020 schválilo zastupitelstvo města v rámci Strategie rozvoje (2019).

Projekt přechodů s ostrůvky oproti původně plánované „zebře“ vznikl během projektové přípravy jako výsledek projednání se SÚS JMK (správce komunikace) a PČR. Výhledem je uvažováno vymístění zaparkovaných aut z ulice Nádražní na odstavná stání (u Sýpky, areál Cukrovaru, u sokolovny). Jedná se o požadavek PČR. Vybudování odstavných stání město v minulosti zvažovalo, realizaci v místě zeleného pruhu odmítli obyvatelé ulice Nádražní. Realizace na druhé straně v místě jediné šlapanické aleje je nevhodná (došlo by k zásadnímu poškození kořenů stromů a kácení aleje). Při vymístění aut vznikne v ulici dlouhý rovný úsek, proto se pro bezpečnost chodců a případné ukáznění řidičů jako vhodné jeví řešení přechodů s ostrůvky, doplněné radarovým měřením.

První přechod je navržen u křižovatky ulic Nádražní – Tyršova poblíž sokolovny, která plní více funkcí. Je zde umístěna mateřská školka, restaurace (hojně navštěvovaná v době obědů), sportoviště (volejbalové, fotbalové hřiště, sportovní hala, posilovna) a objekt je využíván k pořádání kulturních akcí.

Druhý přechod je situován u křižovatky ulic Nádražní – Štefánikova, poblíž autobusové zastávky, u které se nachází objekt Vzdělávacího centra Masarykovy univerzity. Tímto místem musí projít i občané směřující ke zdravotnímu středisku a lékárně v blízké ulici Karla Čapka.

Navržená stavba - přechod 1 - se nachází v prostoru před objektem sokolovny a odbočením k hřišti. Přechod 2 je situován před domem č. p. 60 - je zde napojení z ulice Štefánikova.

V rámci této akce bude nutné rozšíření stávající komunikace ul. Nádražní. Navržená šířka jízdního pruhu je 3,50 m, šířka bezpečnostního ostrůvku 2,0 m.

Stávající komunikace bude rozšířena vždy o 1,0m na každou stranu. Do osy stávající komunikace bude osazen bezpečnostní ostrůvek š. 2,0m a délky 12,0m. Napojení na stávající chodník je navrženo v max. sklonu 8,3%.

Nové stavební řešení bude doplněno svislým i vodorovným dopravním značením. V rámci této akce zde budou osazeny svislé dopravní značky (IP 06 Přechod pro chodce; C 04a Přikázaný směr objíždění vpravo) a bude zřízeno i vodorovné značení - (V7 Přechod pro chodce a V13a Šikmé rovnoběžné čáry). Značka V13 slouží k navedení řidiče před ostrůvkem.

Stavba bude prováděna za zachování provozu za uzavírání vždy poloviny komunikace a řízením semafory. Předpokládaná délka dopravního omezení je asi 1,5 až 2 měsíce. 

V roce 2019 byla dokončena projektová dokumentace a bylo vydáno stavební povolení. 

Výběrové řízení na zhotovitele proběhlo v souladu s úkolem ZM 02/2020.  

Petice občanů 02/2020

Město obdrželo petici občanů ulice Nádražní, kteří projevili nesouhlas s budováním přechodů s ostrůvky.  Důvody nesouhlasu:

 • obavy z masivního kácení aleje
 • úbytek míst pro parkování
 • bezpečnost chodců je dostatečná i bez přechodů
 • ostrůvky budou nebezpečné pro řidiče
 • přechody nebyly dostatečně projednány s občany
 • příliš vysoká investice  

V březnu 2020 na základě petice město pozastavilo realizaci kvůli společnému jednání s občany.

Na společném jednání zaznělo, že:

 • nedojde ke kácení aleje. Ke kácení je určen 1 vzrostlý a pravděpodobně 2 menší stromy + přesazení 1 malého stromu,
 • parkovací místa budou výhledově vymístěna mimo ulici kvůli bezpečnosti provozu,
 • přechody byly projednány již v roce 2012-2013 v rámci dopravní koncepce. Bez připomínek ze strany občanů. Naopak občané o přechody žádají, město tak nemělo žádný signál o nesouhlasu občanů,
 • investice do přechodů s ostrůvky je vyšší než u přechodu „zebra“. Je to však investice do budoucnosti, která zajistí bezpečnost provozu – vozidel, ale především i cyklistů a chodců, jakmile dojde k vymístění odstavených vozidel. Výše vysoutěžené ceny odpovídá rozpočtu projektu.

Během jednání bohužel nedošlo ke sjednocení názorů.

Další společné jednání s občany proběhlo v září 2020 (kvůli pandemii). Bohužel znovu nedošlo k názorové shodě. Rozhodnutí o pokračování přechodů je v gesci rady města, která musí zvážit argumenty pro i proti realizaci přechodů s ostrůvky.

Rada města rozhodla ustoupit od původního projektu přechodů na ulici Nádražní a dne 17. března 2021 rozhodla o ukončení smlouvy se zhotovitelem původního návrhu. Nyní se připravuje nová projektová dokumentace bez výrazných zásahů do komunikace. Počítá s vybudováním dvojice přechodů pro chodce bez středových ostrůvků.

V březnu 2021 pak v návaznosti na nový projekt ukončil svou činnost petiční výbor.

 

Dne 29. dubna 2022 byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby přechodů pro chodce na ulici Nádražní. Dvojice přechodů by neměla výrazněji zasáhnout do komunikace a bude vybudována bez středových ostrůvků. 

Od pondělí 18. července 2022 bude probíhat částečná uzavírka ul. Nádražní, v rámci realizace stavebních prací na nových přechodech pro chodce. V úseku stavby, v blízkosti křižovatek s ulicemi Štefanikova a Tyršova, bude doprava vedená jedním pruhem.

Omezení provozu je vyznačeno dopravním značením. Práce na silnici by měly být dokončeny v první polovině srpna 2022.

Termín

Předpokládaná realizace v roce 2022.

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Fotografie

ZPĚT NA Místní komunikace

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Doprava
 • Místní komunikace
 • Školství
 • Veřejná prostranství
 • Životní prostředí
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top