Rozcestník

Zeleň – Extravilánová zeleň

Revitalizace a založení krajinných prvků v extravilánu města Šlapanice

Aktualizováno dne 21. 7. 2020

 

Projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí v rámci 32. výzvy MŽP, prioritní osa 4, specifický cíl 4.3.

Předmětem projektu je realizace založení krajinného prvku v jihozápadní části katastru města Šlapanice podél polní cesty navazující na ulici Husova a Wurmova (lokalita 1) a revitalizaci krajinného prvku v opuštěné části zahrádkářské kolonie Líchy navazující na ulici Těsnohlídkova (lokalita 2). Tato druhá lokalita leží v těsné blízkosti přírodní památky Andělka a Čertovka.

Realizace založení krajinného prvku v lokalitě 1 řeší především problém velmi řídkého výskytu krajinné zeleně v zemědělsky intenzivně využívané krajině. Nově vytvořený prvek bude mít funkci především protierozní, větrolamu a snižujícího prašnost ve zdejším prostředí. Podél stávající polní cesty je vysazena alej vzrostlých dřevin, ve které jsou kombinovány ovocné stromy a domácí druhy dřevin. Za alejí jsou čtyři oplocenky, ve kterých jsou z jihu vysazeny dvě řady stromů a dvě řady keřů. Mezi jednotlivými oplocenkami jsou vynechány mezery, které umožňují pohyb zvěře a průjezd zemědělské mechanizace. V okolí křížení polní cesty a při vjezdu na polní cestu z ulice Husova jsou vysazeny solitérní domácí druhy dřevin.   

Realizace projektu v lokalitě č. 2 řeší především odstranění ohnisek výskytu invazních druhů (bylin i dřevin) v blízkosti přírodní památky, ale také zkulturnění a zpřístupnění významného krajinného prvku a evropsky významné lokality veřejnosti. Jedná se o vstup do přírodní památky Andělka a Čertovka.

Revitalizace zeleně si klade za cíl zvýšit dlouhodobou perspektivu dřevin v řešeném území, zvýšit biodiverzitu v rámci zastavěného území a přispět k celkovému zlepšení kvality životního prostředí.

   

Název operačního programu:                                  Operační program Životní prostředí

Číslo projektu:                                                           CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002803

Celková částka uznatelných výdajů:                       1 997 480 Kč

Dotace EFRR:                                                            1 381 625 Kč

Povinná spoluúčast:                                                    615 855 Kč  

Zhotovitel:                                                                    GOZ GARDEN s.r.o.

 

 

Nyní probíhá následní péče.

Termín

realizace 11/2017 - 6/2018

následná péče vysoutěženou firmou 7/2018 - 6/2021

Dokumenty

Fotografie

ZPĚT NA Zeleň

STAV PROJEKTU

Zahájení
Projektová dokumentace
Žádost o dotaci
Realizace
Akceptace / převzetí
Následná péče
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top